ÓæÓ | ãä *ÍÇÑÈ ÇÓã ÇáãÎÊÇÑ ÇáÓæÓ* ÈãÓÞØ ÑÃÓå¿ÚáãÊ ÔÈßÉ æ ãäÊÏ*ÇÊ ÅÏÇæÓãáÇá Çäå æÈÚÏ ÇäÊÔÇÑ ÎÈÑ ÔÈå ãÄßÏ ãÝÇÏå ÕÏæÑ ÞÑÇÑ ÅÏÇÑ* Þ*á Çäå Úä æÒÇÑÉ ÇáÊÑÈ*É ÇáæØä*É ÇáÃßÇÏ*ã*É ÇáÌåæ*É ááÊÑÈ*É æÇáÊßæ*ä ÌåÉ ÓæÓ ãÇÓÉ ä*ÇÈÉ Ê*Òä*Ê¡ åÐÇ ÇáÞÑÇÑ *ÎÕ ÊÛ**Ñ ÇÓã ãÌãæÚÉ ãÏÇÑÓ ÇáãÎÊÇÑ ÇáÓæÓ* ÈãÑßÒ*É Ã*Ê æÇÝÞÇ ÈÏÇÆÑÉ ÊÇÝÑÇæÊ ÅÞá*ã Ê*Òä*Ê¡ ãÕÇÏÑ ÇáÔÈßÉ ÊÍÏËÊ Úä ÕÏæÑ ÞÑÇÑ ÔÝæ* Ý* ÇáÈÏÇ*É áã *Þã ÇáãÏ*Ñ ÈÊäÝ*Ðå äÙÑÇ áÍÓÇÓ*Êå¡ ÞÈá Ãä *ÊæÕá Èå ßÊÇÈÉ ßãÇ ÃßÏÊ ãÕÇÏÑ ãÞÑÈÉ ãä ÇáÅÏÇÑÉ. æÚä ÃÓÈÇÈ ÕÏæÑ åÐÇ ÇáÞÑÇÑ ÇáãÝÇÌÆ ááÌã*Ú ÞÇáÊ ÐÇÊ ÇáãÕÇÏÑ Çä ÊÔÇÈå ÃÓãÇÁ áÚÏÏ ãä ÇáãÌãæÚÇÊ ÇáãÏÑÓ*É ÞÏ *ßæä ÊÓÈÈ ÃÎ*ÑÇ ÈÈÚÖ ÇáãÔÇßá ãä ÞÈ*á Çä ãäÍÉ ßÇäÊ ãÎÕÕÉ áãÌãæÚÉ ãÏÇÑÓ ÇáãÎÊÇÑ ÇáÓæÓ* ÈãÑßÒ*É Ã*Ê æÇÝÞÇ¡ ÕÑÝÊåÇ ãÄÓÓÉ ÃÎÑì ÈÇáÅÞá*ã ÊÍãá ÐÇÊ ÇáÅÓã. ÇáãÌÊãÚ ÇáãÏä* æÇáãäÊÎÈ*ä ÇáãÍá**ä *ÌãÚæä ßãÇ ÚáãÊ ÇáÔÈßÉ Úáì ÑÝÖ åßÐÇ ÞÑÇÑ ãØÇáÈ*ä ÇáÌåÇÊ ÇáÑÓã*É ÈÇáÚÏæá Úäå æÅ*ÌÇÏ ÈÏÇÆá ãÊÇÍÉ¡ áä *ßæä ÂÎÑåÇ ÅÖÇÝÉ ÊÍÏ*Ï ÇáãäØÞÉ áÇÓã ÇáãÄÓÓÉ¡ æÞÇá ÃÍÏåã ááÔÈßÉ ÅÐÇ ßÇä åäÇß ãÞÕÑ Ãæ ãæÙÝ ÇÑÊßÈ ÎØà Ý* ÚÏã ÅÑÓÇá ãäÍ ááÌåÉ ÇáÍÞ*Þ*É ÇáãÚä*É ÈåÇ¡ ÝÇáãÝÑæÖ ãÍÇÓÈÉ åÐÇ ÇáÃÎ*Ñ ÝãÇ ÐäÈ ÇÓã ÇáÚáÇãÉ ÇáßÈ*Ñ ÑÖì Çááå Ó*Ï* ãÍãÏ ÇáãÎÊÇÑ ÇáÓæÓ* Ãä *ÔØÈ ÇÓãå ãä ãÏÑÓÉ ÞÑ*Êå ãÓÞØ ÑÃÓå¿ æááÅÔÇÑÉ ÝãÌãæÚÉ ãÏÇÑÓ ÇáãÎÊÇÑ ÇáÓæÓ* ÈãÑßÒ*É Ã*Ê æÇÝÞÇ¡ ÑÛã ÈÓÇØÉ ÈäÇ*ÊåÇ æÊÌå*ÒÇÊåÇ ÅáÇ Çä ÑãÒ*ÊåÇ ßÈ*ÑÉ¡ Ýå* ãä È*ä ÃæÇÆá ÇáãÏÇÑÓ ÇáÊ* ÎáÝåÇ ÇáãÓÊÚãÑ ÈÇáãäØÞÉ¡ æÊãßäÊ ÈØÑ*ÞÊåÇ ãä ÊÓáã ÇáãÔÚá ÈÌÏÇÑÉ Úä ÇáÝßÑ ÇáÊÑÈæ* ááÚáÇãÉ ãÍãÏ ÇáãÎÊÇÑ ÇáÓæÓ* æ áæÇáÏå ÇáÔ*Î Ó*Ï* ÇáÍÇÌ Úá* ÇáÏÑÞÇæ* Ý* ãÍÇÑÈÉ ÇáÃã*É æÇáÊÚá*ã. ãÕÇÏÑ ÎÇÕÉ ááÔÈßÉ ÊÍÏËÊ Úä ÏåÔÉ æÇÓÊ*ÇÁ ÃÝÑÇÏ ÇáÚÇÆáÉ ÇáßÑ*ãÉ ááãÎÊÇÑ ÇáÓæÓ*¡ æÇáÊ* ÊÊÇÈÚ ÇáæÖÚ ÈÞáÞ. ÇáÇÓÊ*ÇÁ æÑÏæÏ ÇáÝÚá ÊÊæÇáì æÊãÊÏ ãä Ã*Ê æÇÝÞÇ Åáì ÅÏÇæÓãáÇá æÞÑ*ÈÇ áßá ÇáÅÞá*ã æÓæÓ¡ Í*Ë ÞÇá ÇáÝÇÚá ÇáÌãÚæ* ãÎÊÇÑ ÇáßÇÈæÓ ááÔÈßÉ Çä åÐÇ ÇáÞÑÇÑ ÛÈ* æ ÏÚì ãä ÃÕÏÑå áÝÊÍ ßÊÇÈ ÇáÊÇÑ*Î æÇáÅØáÇÚ Úáì ãÇ ÊÒÎÑ Èå ÇáãäØÞÉ ãä ÃÚáÇã ÃãÇÒ*Û*É ãÛÑÈ*É ÅÓáÇã*É¡ ßÇä ãä ÇáãÝÑæÖ Çä äÝÊÎÑ ÈåÇ æääÔÑåÇ Úáì ÃæÓÚ äØÇÞ áÇ Çä äÖ*Þ Úá*åÇ æäãÍ*åÇ ãä ãÏÇÑÓ æãÄÓÓÇÊ ÇáãäØÞÉ¡ æÔÈå ÇáßÇÈæÓ åÐÇ ÇáÞÑÇÑ ÈãÇ Êã ãäÐ ÓäæÇÊ ãä ÊÚÑ*È áÚÏÏ ãä ÃÓãÇÁ ÇáãÄÓÓÇÊ ÈÇáãäØÞÉ æáÚá ÂÎÑ ÊÈÚÇÊåÇ ãØÇáÈÉ ÇáãÌáÓ ÇáÌãÇÚ* ÈÅÏÇæÓãáÇá ÈÊÛ**Ñ ÇÓã ÇáËÇäæ*É ÇáÇÚÏÇÏ*É æÇáÊ* ßÇäÊ ãä È*ä ÖÍÇ*Ç ÍãáÉ ÇáÊÚÑ*È Êáß¡ æáÇ ÊÒÇá ÇáÌåÇÊ ÇáãÚä*É ÊãÇØá¡ æäÇÔÏ ÇáãÌáÓ ÇáÌãÇÚ* ÈÃ*Ê æÇÝÞÇ æÝÚÇá*ÇÊ ÇáãÌÊãÚ ÇáãÏä* ááÚãá Úáì ÑÝÖ ÅÒÇáÉ ÇÓã ÇáãÎÊÇÑ ÇáÓæÓ* ãä åÐå ÇáãÄÓÓÉ. áÞÏ ãÑÊ Úá*äÇ ãÄÎÑÇ ÇáÐßÑì ÇáÎãÓ*ä áæÝÇÉ ÇáÚáÇãÉ ãÍãÏ ÇáãÎÊÇÑ ÇáÓæÓ*¡ æå* ÇáÐßÑì ÇáÊ* Êã ÅÍ*ÇÄåÇ ÈãÎÊáÝ ãäÇØÞ æãÏä ÇáããáßÉ ÇáãÛÑÈ*É¡ æáßä ÌåÉ ãÇ Úáì ãÇ *ÈÏæ ÊÓ*Ñ ÚßÓ ÇáÊ*ÇÑ Í*Ë ÇÊÎÐÊ ÇáÞÑÇÑ ÇáÎØà Ý* ÇáãßÇä ÇáÎØà æÈÇáÊÇá* Ýå* ãØÇáÈÉ ÈÇáÚÏæá Úäå. æáÇ *ÓÚäÇ Óæì ØÑÍ ÓÄÇá: ãä *ÍÇÑÈ ÇÓã ÇáãÎÊÇÑ ÇáÓæÓ* ÈãÓÞØ ÑÃÓå ÅáÛ Ã*Ê æÝÞÇ ÅÞá*ã Ê*Òä*Ê¿

ÓæÓ | ÚÇÆáÉ ÇáãÎÊÇÑ ÇáÓæÓ* ÊÓÊäßÑ æÊÍÐÑ ãä ÇáÇÞÏÇã Úáì ÇäÞáÇÈ ËÞÇÝ*
http://goo.gl/qybS2g
http://www.idaosamlal.com/showthread.php/15906